Over ons

Meld je hier aan voor Mantelzorg compliment

Over Stichting Welzijn Zeewolde

Stichting Welzijn Zeewolde is een brede welzijnsstichting die diep geworteld is in de gemeente Zeewolde. Stichting Welzijn Zeewolde heeft de omslag richting een Participatiemaatschappij gemaakt door vooral vraaggericht te werken en zo het eigen initiatief en de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren. Dit doen we in samenwerking met de inwoners van Zeewolde, de gemeente Zeewolde, ketenpartners, onze professionals en vele vrijwilligers.

Onderdelen

De organisatie bestaat uit diverse onderdelen. Onze activiteiten worden op diverse plaatsen in Zeewolde uitgevoerd. Soms in de wijk, soms op een van onze locaties.

Locaties

Onze locaties zijn: Meermin, Eclips, en Dienstencentrum de Sfinx. Daarnaast kunt u voor al uw vragen over hulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk terecht bij het Steunpunt op de begane grond Meermin aan het Kerkplein te Zeewolde.

Bestuur

Directeur
Het bestuur en de organisatie worden ondersteund door een interim-directeur, Margo Sentjens.

Samenstelling bestuur
Mike Kastrop, voorzitter
Claudia Benmesahel, bestuurslid algemeen
Bianca Kieft, secretaris
Dan Niewzwaag, penningmeester

De bestuursleden van Welzijn Zeewolde ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie.

KvK   39073494
RSIN 8004.64.916

Organisatie

De organisatie bestaat uit een front- en backoffice. In de frontoffice werken onze vakkrachten samen met vele vrijwillige professionals. Zonder deze kostbare vrijwilligers kan het werk van de stichting niet gedaan worden!

Voor het onderdeel Vrijwilligerswerk is Marieke de Vries verantwoordelijk.

Voor Volwassenen en Hulp en Mantelzorg staat Jolanda Aarssen aan het roer. Zij wordt daarbij ondersteund door Frouke Kronenburg, Social Worker Informele Zorg.

Renate van Ittersum is werkzaam in de functie van Junior Social Worker Informele zorg en ouderenadviseur. Zij gaat zich richten op het ondersteunen, begeleiden en organiseren van vrijwilligerswerk.

Voor Jongeren wordt momenteel gewerkt aan een nieuw activiteitenplan.

De Buurtsportcoaches, gecoördineerd door Nick Scholten, zijn Alie Boorsma,  Lara Kreikamp, Robin van der Wal en Rico de Boer. Zij begeleiden en ontwikkelen sportactiviteiten onder de projectnaam Zeewolde Gezond en Sportief.

In de backoffice zwaait Marion Braun de scepter als directie-secretaresse en zij stuurt beheer en huishoudelijke verzorging aan. Lilian Tulleken zorgt als financieel medewerkster voor het financieel reilen en zeilen van de kas van de stichting. Sari Post zorgt voor het beheer van de locaties. Hester Aikema en Petra Alblas zorgen ervoor dat onze locaties (behalve de Sfinx) spic en span zijn.

Het Odensehuis wordt, op projectbasis, begeleid.

De stichting hecht veel waarde aan onderling respect, goede omgangsvormen en een veilig onderkomen. Daarom hebben we huisregels die op al onze locaties gelden. U vindt ze aangeplakt om de spelregels onder de aandacht te houden.

Stichting Welzijn Zeewolde is drie samenwerkingsverbanden aangegaan. De reden is dat de doelstelling van de organisatie met deze partijen gedeeld wordt. Dat kan volledig zijn, maar ook gedeeltelijk.

De drie partijen zijn:

 • Het Rode Kruis Zeewolde, in het kader van preventie en gezond en zelfstandig oud worden.
 • Speel-o-theek Ketelbinkie, een laagdrempelig initiatief voor alle inwoners van Zeewolde.
 • Repaircafé Zeewolde, een initiatief om reparatie aan kleine apparatuur te doen en te promoten, onder het motto ‘repareren als het kan, weggooien als het moet!’

De stichting hecht veel waarde aan onderling respect, goede omgangsvormen en een veilig onderkomen. Daarom hebben we huisregels die op al onze locaties gelden. U vindt ze aangeplakt om de spelregels onder de aandacht te houden..

Een klachtenregeling is onder constructie. Het ontbreken van een formele klachtenregeling betekent natuurlijk niet dat uw klacht niet behandeld wordt. Onze werkwijze, met of zonder klachtenregeling, houdt in dat we eerst met u in gesprek gaan om te kijken hoe we er samen uit kunnen komen. Klachten met betrekking tot de bedrijfsvoering en uitvoerend werk worden in behandeling genomen door de directeur. U kunt deze op schrift, een briefje of een email sturen aan info@welzijnzeewolde.nl, ter attentie van de directeur.

ANBI stichting

Welzijn Zeewolde heeft sinds 2014 een ANBI status; dit is een keurmerk voor een organisatie die erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordelen ANBI status

 • Een ANBI-organisatie betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de organisatie ontvangt en gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI-organisatie zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de organisatie geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van de ANBI-organisatie mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voordelen voor vrijwilligers die voor de ANBI-organisatie werken.

Wanneer u vrijwilligerswerk doet en u krijgt hiervoor geen vergoeding of u ziet af van de vergoeding, dan doet u, wellicht ongemerkt, een gift. U mag dan in uw aangifte inkomstenbelasting gebruik maken van de giftenaftrek.

Er zijn twee situaties om als vrijwilliger voor de giften-aftrek in aanmerking te komen:

 1. U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet daarvan af. De voorwaarden die dan gelden zijn:
 • Welzijn Zeewolde heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding (maximaal 1500 euro per jaar)
 • de financiële situatie van de organisatie is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen
 • Welzijn Zeewolde heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen
 • U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen, maar aan de organisatie schenkt
 • U krijgt geen vergoeding voor de kosten die u maakt
 1. Als Welzijn Zeewolde de vergoeding niet kan vergoeden kan er ook sprake zijn van een gift. U mag kosten opvoeren die naar maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden. Dit zijn bijvoorbeeld reiskosten, portokosten, kosten voor enveloppen, papier en inkt, auto- en taxikosten. Voor autokosten kunt u een vast bedrag van € 0,19 per km meetellen en voor taxi-kosten de werkelijk gemaakte kosten.

De giftenaftrek is beperkt: er geldt een drempelbedrag en een maximum.

Kijk voor meer informatie over aftrekken van giften op de website van de belastingdienst of bel met de Belastingtelefoon 0800 – 0543.

Financiële stukken

Jaarlijks maakt de stichting een begroting en een jaarrekening. Na goedkeuring van het bestuur worden de stukken openbaar gemaakt via de website.

Beleid

Vrijwilligersbeleid

Zie bijlage

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Indien blijkt dat er sprake is van misbruik en/of huiselijk geweld dan handelen wij conform een vastgesteld protocol. Onze eigen waarneming of melding van onze vrijwilligers worden in behandeling genomen.

Desgewenst kunt u ons protocol opvragen: info@welzijnzeewolde.nl.