Regelingen voor vrijwilligers

Wilt u meer informatie over verzekeringen, reiskosten- en overige vergoedingen, vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering en andere juridische of financiële regelingen voor vrijwilligers?

Klik dan op het onderwerp van uw keuze.

Landelijke regeling Onkostenvergoeding

Vrijwilligersorganisaties kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben met het vrijwilligerswerk. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Het kan ook een vast bedrag zijn – de zogenaamde forfaitaire vergoeding – voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden. Voor de vaste onkostenvergoeding is een maximum vastgesteld van €150,- per maand tot €1500,- per jaar. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 4,50 per uur ontvangen, mensen tot 23 jaar maximaal €2,50 per uur. Vergoedingen hoger dan dit bedrag worden gezien als marktconform en dus als loon.

Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal €95,- per maand als vaste onkostenvergoeding ontvangen tot een maximum van €764,- per jaar zonder dat dat invloed heeft op de uitkering. Wanneer vrijwilligerswerk het vinden van een betaalde baan bevordert, kunnen gemeenten besluiten dat de bijstandsgerechtigde ook een onkostenvergoeding mag ontvangen van €150,- per maand tot een maximum van €1500,- per jaar.

Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Ze mogen zelf beslissen of zij een onkostenvergoeding geven. De vaste onkostenvergoeding voor vrijwilligers is bedoeld om de administratieve lasten voor organisaties en vrijwilligers te beperken. Om rompslomp met bonnetjes te voorkomen kunnen organisaties er voor kiezen een vast bedrag te geven als tegemoetkoming in de kosten.

Reiskostenvergoeding

Voor de reiskostenvergoeding geldt dat zowel de kosten voor het openbaar vervoer als de kosten voor het gebruik van eigen auto kunnen worden vergoed. Als de vrijwilliger met het openbaar vervoer reist, is de onderbouwing redelijk eenvoudig. De kaartjes voor trein, bus, tram en taxi gelden als legitieme onderbouwing.

Ook bij het gebruik van de eigen auto kunnen vrijwilligers de werkelijke kosten van een auto per kilometer vergoed krijgen. Ook als dat hoger is dan de belastingvrije kilometervergoeding voor werknemers € 0,19 per km) Vrijwilligers die naast reiskosten ook een vaste vrijwilligersvergoeding krijgen moeten opletten dat het totaal van de vergoeding niet boven de maximum vastgestelde bedragen per maand en per jaar komen.

Als de totale vergoeding boven de vast gestelde bedragen komt is de kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen auto de zelfde als die voor werknemers. De belastingdienst zal over het teveel ontvangen bedrag per kilometer belasting heffen.

Giftenregeling

Mensen die hun onkosten niet willen of kunnen declareren, kunnen deze bij de fiscus aangeven als gift (IB-aangifte). Via de giftenregeling kunnen de kosten dan alsnog gedeeltelijk worden afgetrokken. Voorwaarde: de organisatie moet door de belastingdienst erkend zijn als een ‘algemeen nut beogende instelling’. Meer informatie vindt u bij: www.belastingdienst.nl.

Vrijwilligerswerk en een uitkering

Een uitkering en vrijwilligerswerk doen? Dan is het belangrijk om met de volgende zaken rekening te houden:

Vrijwilligerswerk mag u niet afhouden van betaald werk.

Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet dan ook worden gestopt wanneer u een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel worden voortgezet.
Als het om vrijwilligerswerk gaat dat buiten de normale werkuren (in het weekend en ‘s avonds) valt of als u dit vrijwilligerswerk al deed voordat u de uitkering kreeg, is er geen enkel probleem. U mag dit vrijwilligerswerk gewoon blijven doen.
Gaat het om ‘nieuw’ vrijwilligerswerk, of breidt het werk dat u deed zich sterk uit, dan gaat de uitkeringsinstantie kijken of het om ‘echt’ vrijwilligerswerk gaat. Zij heeft daar een aantal regels voor opgesteld.

Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou worden.
Wanneer u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, kunt u het beste contact opnemen met de instelling die u een uitkering verstrekt. Op deze manier kunt u misverstanden voorkomen.
Soms vraagt uw uitkeringsinstantie een vrijwilligersverklaring waarin staat dat de activiteiten die u doet daadwerkelijk vrijwilligerswerk zijn. De organisatie waar u vrijwilligerswerk doet kan zo’n verklaring opstellen.
Hieronder wordt kort weergeven welke wetten op vrijwilligerswerk van toepassing zijn.

Heeft u een bijstandsuitkering?
Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt bent u verplicht het (voorgenomen) vrijwilligerswerk te melden bij de sociale dienst van de gemeente.
U moet toestemming hebben van de sociale dienst om vrijwilligerswerk te mogen doen.
Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. Of de sociale dienst heeft andere mogelijkheden voor u.

Heeft u een WAO of WW uitkering?
Wanneer u een WW- of WAO-uitkering krijgt, heeft u een algemene informatieplicht bij de instelling die uw uitkering verstrekt (bijvoorbeeld het UWV).
In het algemeen geldt dat het vrijwilligerswerk nooit de kansen mag verkleinen om terug te keren naar een betaalde baan.
Voor mensen met een WW-, WAO- of bijstandsuitkering die vrijwilligerswerk (willen) doen is het interessant om na te gaan welke mogelijkheden er zijn op het gebied van stimuleringspremies en onkostenvergoeding.

Ontheffing sollicitatieplicht

Het is voor werklozen of gedeeltelijk arbeidsongeschikten die vrijwilligerswerk doen of voor een hulpbehoevende naaste zorgen mogelijk ontheffing te krijgen voor de sollicitatieplicht. Voorwaarde hierbij is wel dat het gaat om minimaal 20 uur per week vrijwilligerswerk waardoor de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

De vrijstelling is éénmalig voor maximaal 6 maanden en kan met maximaal nog een half jaar worden verlengd. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV) bekijkt per aanvraag of een uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor ontheffing van sollicitatieplicht.

Vrijwilligersverzekering (VNG)

Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd via de gemeente Zeewolde. De gemeente heeft bij Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van het vrijwilligerswerk afdekken. Het betreft de VNG Vrijwilligers BasisPolis en de VNG Vrijwilligers PlusPolis. De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers(organisaties) nodig.

De BasisPolis bestaat uit
Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers;
Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers.

De PlusPolis bestaat uit
Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen;
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers;
Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen;
Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers.

Nieuw in november 2015: De dekking van de VNG Vrijwilligersverzekering is verruimd.
-Mantelzorgers worden volledig meeverzekerd;
-Vrijwilligerswerk in het kader van de ‘Tegenprestatie’ valt ook onder de verzekering;
-Verzekerd bedrag opzicht van 5.000,- naar 12.500,- euro.

Om zoveel mogelijk risico’s goed af te dekken heeft de gemeente ook een Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten afgesloten (VNG Verzekeringen in samenwerking met Centraal Beheer Achmea). De verzekering geldt automatisch voor evenementen waarvoor de gemeente een vergunning heeft afgegeven. Uitsluitingen zijn: bedrijfsevenementen, gemotoriseerde snelheidswedstrijden, houseparty’s en protestacties/- manifestaties.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op de website van de gemeente Zeewolde.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het doen van bepaald vrijwilligerswerk. Een werkgever of vereniging kan zelf bepalen of hij iemand vraagt een VOG te overleggen.
Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Kijk op hun site voor meer gedetailleerde informatie.

Gratis VOG per 1 november

Het kabinet vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk veilig is en daarom kunnen vanaf 1 november 2018 veel meer organisaties deelnemen aan de regeling Gratis VOG.

De nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee bedoelen we vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie. Denk bijvoorbeeld aan één-op-één huisbezoeken. We vragen aan organisaties om zelf te beargumenteren waarom er sprake is van een afhankelijkheidssituatie. Vrijwilligers moeten daarbij beschikking hebben over een DigiD.

Het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is. Als de organisatie maar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en is toegelaten tot de regeling E-herkenning. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen niet deelnemen via www.gratisvog.nl. Kerkelijke organisaties kunnen meer informatie vinden op www.cioweb.nl.

In de huidige regeling moet de organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers bestaan. Dat is vanaf 1 november niet meer zo. Organisaties moeten wel aangeven hoeveel vrijwilligers er werken met kwetsbare mensen.

De vrijwilligersorganisatie moet een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het hebben van een vertrouwens(contact)persoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en/of het hebben van gedragsregels. Kijk als sportorganisatie of andere vrijwilligersorganisatie hier voor mee informatie.

Om een gratis VOG voor uw vrijwilliger(s) te krijgen, moet u zich als organisatie straks via de website www.gratisvog.nl aanmelden door een digitaal formulier in te vullen. Op dit formulier moet u in elk geval de volgende vragen beantwoorden: Werken er binnen de organisatie vrijwilligers in een afhankelijkheidsrelatie? En voert de organisatie een breder integriteitsbeleid?

Meer informatie over integriteitsbeleid is te vinden op:www.inveiligehanden.nl

Als u zich als organisatie op de juiste manier heeft aangemeld, wordt bekeken of u als organisatie aan de voorwaarden voldoet voordat u wordt toegelaten tot de regeling. Organisaties die zijn toegelaten tot de regeling kunnen VOG’s klaarzetten (lees hier hoe) voor hun vrijwilligers.

De definitieve voorwaarden om gebruik te maken van de nieuwe regeling Gratis VOG worden ruim voor 1 november 2018 op deze www.gratisvog.nl geplaatst.